خنیاگران طلوع

تومان65,000

خنیاگران طلوع

گردآوری و ترجمه گزیده اشعار شاعران معاصر ایران

محمود شیربازو

با پیشگفتاری علیرضا پورامید

و ویراستاری امیرعلی سیاسی