چیزی میان کلمه ها (1)

تومان65,000

ابوالفضل پاشا

گزیده ای از شعر ترکیه