گاویسم

تومان86,000

رسول خوش عقیده

نقد جامعه شناسانه بر گاوی زیستن در تفحص انسانیت