20,000 تومان

افسانه های قدییمی ایرانی

از زبان مردم فراهان با آوانگاری 

مقدمه ای از علی محمد درویشیان

توضیحات

هوشنگ فراهانی

چاپ دوم